תנאי שימוש

תנאי השירות
Just4Me.co.il (להלן: "האתר") הוקם במטרה להוות רשת חברתית אלטרנטיבית לבעלי צרכים מיוחדים בישראל. האתר הוקם על-ידי אנשי מקצוע המגיעים מהשטח תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים שונים מתחום הצרכים המיוחדים. האתר מותאם לשימוש לאוכלוסייה זו, הן ברמת התכנון, הן ברמת העיצוב והן ברמת ממשק המשתמש.
הסכם זה חל על כל המשתמשים באתר. קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי על-ידנו בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.
הרישום לאתר
אם הינך מתחת לגיל 18 אינך רשאים להירשם לאתר ולהשתמש בשירותיו. על ידי הרישום לאתר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים וכי הנך בעל הסמכות והכשירות המשפטית להירשם לאתר ולהשתמש בשירותיו, וכי הינך מתחייב לציית לתנאיו. השירותים הניתנים באתר הינם לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירותי האתר לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.
הרישום באתר והשימוש בשירותיו הינם, בשלב זה, בחינם. עם זאת, יתכן שבעתיד נרצה לגבות דמי מנוי חודשיים ממשתמשי האתר בהתאם לתעריפים שנפרסם.
אם וכאשר תירשם לשירות, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בעת הרשמתך כמידע מדוייק, עדכני ומלא.
הינך מאשר כי אם המידע שמסרת אינו נכון, אינו מדוייק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות, הסרת הפרופיל שלך מהאתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם הפרופיל שלך, בלא שתעמוד לך כל טענה או זכות להחזר כספי מכל מין וסוג.
תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשירותי האתר ו/או למשך חברותך בו למעט אם הופסק על ידך או על-ידנו כמפורט להלן. השירות ניתן להפסקה על-ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את חברותך באתר באמצעות מתן הודעה בדבר ההפסקה בכתב או בדואר אלקטרוני. באפשרותנו להפסיק את חברותך על ידי הסרת הפרופיל שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו. ככל שנגבה דמי מנוי, אנו נחזיר לך את החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל עם הפסקת ההתקשרות על-ידנו שלא עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.
 
 
זכויות קנייניות
הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בפרופיל שלך לרבות תמונתך פורסמו על ידך, וכי אתה הוא האחראי הבלעדי על הפרופיל שלך, לרבות כל הפרטים והמידע הכלולים בו, והבעלים הבלעדי של תמונותיך.
הינך מעביר לנו את כל זכויות היוצרים על הפרופיל שלך ועל תמונותיך המתפרסמות בו, ללא יוצא מן הכלל
לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע המוגן בזכויות יוצרים והמפורסם באתר אלא בכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מאיתנו.
בכל מקרה שבו תפרסם מידע, תמונות או תוכן בכל שטח באתר שהינו גלוי לציבור, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך, ללא תשלום, רשות בלתי הדירה, בלתי מוגבלת בזמן להשתמש, להעתיק, להפיץ מידע ותכנים אלה, ולהכין מהם עבודות, או לכלול אותם בעבודות אחרות.
השימוש שלך באתר
בעת רישומך לאתר הינך מסכים ומאשר כי:
א.      לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובות URL  או כתובות דואר אלקטרוני.
ב.      לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת האתר ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באמצעותו. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. 
ג.        לא תהיה רשאי לטעון או להעלות (UPLOAD) תמונות שאינן עומדות בהוראות הסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי אשר העלה את התמונות לאתר.
ד.      הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג באתר.
ה.      לא תהיה רשאי לפרסם באתר כל אינפורמציה אסורה לפרסום על פי דין ו/או שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות).
ו.        לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות, ולא תהיה רשאי לפרסם כל תמונת עירום או המכילה אינפורמציה אישית או המכילה דמות של קטין. אנו שומרים על זכותנו, אך לא נהיה חייבים, לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה, לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.
ז.       לאחר הצטרפות לאתר תקבל הודעות דואר אלקטרוני באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על "התאמות", הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אל תירשם לשירות או בטל את השירות.
ח.      אין לנו כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו.
ט.      אנו שומרים את הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל, כפי שייקבע על-ידנו ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
י.        הנך מסכים שלא לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.
יא.   הנך מסכים שלא לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה  ו/או לשבש ו/או להפריע לאתר או לשירותיו בכל דרך.
יב.    הנך מסכים לשפות אותנו ו/או את מי מטעמנו, ללא יוצא מן הכלל, בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם לנו והנובע או הקשור להפרת הסכם זה על-ידך.
תכנים באתר
האתר לא יהיה אחראי לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר על-ידי משתמשי האתר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו לגורם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו על-ידי משתמש באתר.
אנו שומרים על זכותנו, אך לא נהיה חייבים, לבחון את הפרסומים המבוצעים באתר ולהסיר כל פרסום אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר או שנטען שמפר את הוראות החוק או את הוראותיו של הסכם זה.
קניין רוחני
האתר הינו הבעלים של כל הזכויות בו ובשירותים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה חומר שיש לגביו זכויות מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות תכנון (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימן מסחרי (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם חברה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה.
חדרי צ'ט באתר
חדרי הצ'אט אינם מפוקחים או ממודרים על-ידנו. אנו איננו שולטים בתכנים, בהודעות ובמידע המצויים בחדרי הצ'אט, וכן איננו מאשרים אותם בכל צורה שהיא. התכנים מועלים לחדרי הצ'אט על ידי המשתמשים בזמן אמת וללא כל שליטה או פיקוח שלנו עליהם. התכנים הינם באחריות המשתמשים בלבד. אנו לא נהיה אחראים בכל צורה שהיא לתכנים, ההודעות והמידע המועלים על ידי המשתמשים ל"חדרי הצ'אט". בהיכנסך לחדרי הצ'אט הינך מקבל/ת ומאשר/ת את האמור לעיל.
פרטיות
הינך מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות האתר לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה לזאת.
הגבלת אחריות
אנו פועלים על מנת ששירותי האתר יינתנו באופן תקין, בלתי נתון להפרעות וזמין בכל עת. עם זאת, איננו מתחייבים שנצליח בכך בכל עת, אולם אנו מבטיחים לפעול במהירות האפשרית לתקן כל פגם או ליקוי בשירות עם גילויו.
אנו איננו אחראים לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. בפרט, לא נהיה אחראים לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירותי האתר על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים או שאינם בעלי כשירות משפטית.
בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירותי האתר), הנובעים מן השימוש בשירותי האתר או היעדר יכולת להשתמש בהם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות האתר כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך עבור השירות (ככל ששולם) בתקופת היותך רשום לו.
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש ברישותי האתר, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם חברים אחרים הרשומים אותר, או שהוצגו לך באתר. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.
תלונות
על מנת לפתור בעיות בנוגע לאתר ושירותיו, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת service@just4me.co.il , .
יישוב מחלוקות
כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות הניתן על-ידנו תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. אתה מסכים ומאשר בזאת כי קראת והינך מוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.
 
*** מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים ***